آرمان جامعه شناسی

ارائه کتاب, مقاله, پرسشنامه, پروپوزال, پایان نامه,انجام سفارشهای تایپ, ترجمه و,,,

اطلاعیه فروشگاه

با سلام. جهت هرگونه سوال و پیشنهاد با ایمیل زیر در تماس باشد. با تشکر. socioarman@gmail.com

پایان نامه سرمايه اجتماعي و سلوك اجتماعي (دانش آموزان)

پایان نامه سرمايه اجتماعي و سلوك اجتماعي (دانش آموزان)

این پایان نامه در دانشگاه تهران و در مقطع دکتری رشته جامعه شناسی و به روش کمی  انجام گرفته است.دارای پرسشنامه. 291 صفحه PDF.

     حضور و مشاركت مؤثر و قانونمند مردم در عرصه هاي عمومي از الزامات توسـعه پايـدار معرفـي
شده است. از لوازم اين مشاركت، توانايي اجتماعي براي همكاري در جهت منافع مشترك مـي باشـد
كه خود متأثر از نگرشها و مهارتهاي افراد در روابط اجتماعي است.
برخي از جامعه شناسان معاصر كم و كيف روابط اجتماعي را با مفهوم سرمايه اجتمـاعي توضـيح
داده اند و ذخيره بالاي سرمايه اجتماعي را در جامعه عامل سهولت همكـاري وهمـاهنگي اجتمـاعي
ميان افراد جهت دست يابي به منافع مشترك معرفي كـرده انـد(1 :1999 ,Shrader and Krishna).
منظور از سرمايه اجتماعي، سرمايه ها ومنابعي است كه افراد واجتماعات از طريق پيونـد بـا يكـديگر
(در نــوع بخــصوصي از ارتباطــات) مــيتواننــد بــه آن دسترســي داشــته باشــند ,Coleman) 1995, Putnam ;1985 ,Baurdieu,1990 ) . در يك تعريف خاصتر سرمايه اجتماعي شـبكه هـايي
از روابط اجتماعي است كه با ويژگيهايي از هنجارهاي اعتماد و هنجارهاي همياري  تعريف ميشوند (35 :1993 ,Putnam). ارتباطات متقابل، رفتارهاي ديگرخواهانه و اعتماد مؤلفه هاي اصـلي سـرمايه
اجتماعي به معناي دارايي جمعي است.
بنابراين، از ديدگاه نظريه پردازان سرمايه اجتماعي، ارتباطاتي با كيفيتهاي ياد شده است كه بر
ظرفيت و توانايي افراد در حل مسائل خود در كنشهاي جمعـي مـؤثر مـيباشـد و كـارآيي آنهـا را
افزايش ميدهد. به همين دليل اين مفهوم نسبتاً جديد موضو ع مطالعـات وسـيع و متنـوع نظـري و
تجربي در سالهاي اخير بوده و ارتباط آن با سـطوح توسـعه سياسـي و اقتـصادي در سـطح كـلان و
كارآمدي و موفقيتهاي فردي در سطح خرد مورد بررسي قرار گرفته است
.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 20,200 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
SOLOKE-DANESHAMOZAN_434296_8227.zip2.9 MB